Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές (ΠΜΣ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 

«Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα»


- Διεπιστημονική και καινοτόμος προσέγγιση σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής

- Σύνδεση θεωρίας και πράξης με έντονα διαδραστική και βιωματική διδασκαλία

- Το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα με σαφή προσανατολισμό και σε ζητήματα άτυπης μουσικής εκπαίδευσης

- Δυνατότητα συναφούς εθελοντικής εργασίας και έρευνας σε συνεργαζόμενους φορείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης


Το ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης όπως αυτή εφαρμόζεται σε τυπικά και άτυπα πλαίσια και περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α' κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του Ν.4485/17.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 85561/Ζ1/24-5-2018 (ΦΕΚ 2505/ 29-06-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής από την Δευτέρα 15/06/2020 έως την Παρασκευή 11/09/2020 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ή με υπηρεσία ταχύ μεταφοράς - courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα) και όχι μέσω ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αποστολής είναι:
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Φιλοσοφική Σχολή, 9ος
 όροφος, (γραφείο 916) Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Θεόφιλου Μπεναρδή, τηλ. 2107277950) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2020. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στις Πληροφορίες