Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη » Σχολικά Εγχειρίδια

Στα σχολικά εγχειρίδια κάθε μαθήματος αποτυπώνονται οι σκοποί και οι στόχοι του κάθε  εκπαιδευτικού συστήματος. Ιδιαίτερα για το μάθημα της Μουσικής αποτελούν πεδίο μελέτης της ιστορίας της μουσικής εκπαίδευσης υπογραμμίζοντας παράλληλα επιπλέον στοιχεία όπως η επιλογή του ρεπερτορίου, ο τρόπος διδασκαλίας, η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται κ.ά. Στη βιβλιοθήκη μας έχουν συγκεντρωθεί τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια μουσικής, αλλά και παλιότερων ετών. Στόχος είναι να ψηφιοποιηθούν όσα υπάρχουν διαθέσιμα, ώστε να είναι προσβάσιμα σε μελλοντικούς ερευνητές/ήτριες.